%
god.
Bruto nabavna vrednost predmeta lizinga:
0.00
Neto nabavna vrednost predmeta lizinga:
0.00
Učešće:
0.00
Iznos PDV na nab. Vr
0.00
Iznos učešća:
0.00
Drugi troškovi koji nastaju zakljucenjem ugovora:
0.00
Iznos PDV na kamatu
0.00
Bruto iznos troškova obrade podataka:
0.00
Trošak upisa u registar
0.00
Iznos rate lizing naknade (mesečno plaćanje):
0.00
Ukupno plaćanje na početku (učešće, ukupan PDV...):
0.00
Trajanje lizinga (broj rata):
0.00
Nominalna kamatna stopa:
12.00
Efektivna kamatna stopa:
0.00
Iznos PDV na liz. Nakn
0.00
Financed value
0.00
%PDV (stopa)
18
%Managment fee
1.50